Förstå diskrimineringslagen

Det är på ledningens ansvar att lagar och regler efterföljs – inklusive diskrimineringslagen. Har du koll på vad den innefattar? Läs vår punktlista och testa dig själv.

Alla dina kolleger, kunder, arbetssökande och konkurrenter har en sak gemensamt. De är skyddade av diskrimineringslagen, som innebär att alla har samma rättigheter. Det gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor, urval vid rekrytering samt möjligheter till kompetensutveckling, befordran och föräldraledighet. Här är fem punkter att hålla koll på:

1. Lagen gäller alla. Arbetet mot diskriminering omfattar alla diskrimineringsgrunder: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

2. Arbetsgivaren är ansvarig. Arbetet mot diskriminering ska ske i samverkan med de anställda. Arbetsgivare med minst 25 anställda måste dokumentera alla delar av det löpande arbetet.

3. Omedveten diskriminering är fortfarande diskriminering. Det som räknas är diskrimineringen mot den som utsätts, inte avsikten hos den som diskriminerar. Okunskap är inte en förmildrande omständighet.

4. Diskriminering måste förhindras. Arbetsgivaren ska jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Även om ingen i verksamheten är direkt berörd får inte arbetsplatsen ha diskriminerande inslag.

5. Fyra steg ska följas. Arbetet mot diskriminering ska bestå av att undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. På Diskrimineringsombudsmannens hemsida kan arbetsgivare ladda hem en checklista. Använd gärna även Prevents checklista mot sexuella trakasserier